lv
image

Privātuma politika

Pirmajā vietā – pacientu dati un privātums

Mūsu privātuma politikas mērķis ir skaidrā un saprotamā valodā paskaidrot saviem esošajiem un potenciālajiem Pacientiem to, kādēļ glabājam un apstrādājam viņu datus. Vēlamies, lai ikkatrs Pacients justos droši par saviem datiem un bez šaubām uzticētu zobārstniecības klīnikai Elsia savu personas datu apstrādi.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var identificēt konkrētu Personu. Mēs saviem pacientiem nodrošinām personas datu aizsardzību atbilstoši jaunajai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas datu pārzinis ir

SIA Elsia

reģistrācijas numurs 40003909832,

juridiskā adrese: A. Dombrovska iela 41-68, Rīgā, LV-1015

faktiskā adrese: Lāčplēša iela 41, 4.stāvs, Rīga, LV- 1011,

kontaktpersona: Iļjas Vahitovs,

kontakttālrunis: 26726704,

e-pasta adrese: info@cerec.lv.

 

Mūsu personas datu aizsardzības principi

1. Personas datu apstrāde tiek veikta godīgā un pārskatāmā veidā, mūsu Pacientiem ir tiesības jebkurā brīdī iegūt informāciju par viņu personas datu apriti tik tālu, cik tas neskar citas fiziskas personas (caurspīdīgums).

2. Personas dati tiek vākti skaidri noteiktiem mērķiem, par kuriem tiek infromēti mūsu Pacienti. Tie ir skaidri noteikti un balstīti uz likumības pamata vai uz Pacienta apzinātas ārstēšanas piekrišanas (mērķa ierobežojuma princips).

3. Zobārstniecības klīnika Elsia ievāc datus adekvātā apmērā, respektīvi, tiek ievākti tikai tie dati, kurus Pacients ir pats apzināti sniedzis un piekritis to apstrādei, kā arī tos, kuru apstrādei ir likumīgs pamats (datu minimizācijas princips).

4. Pacientam ir tiesības pieprasīt savu datu atjaunošanu, kā arī datu operators seko līdzi tam, lai Pacientu dati tiktu regulāri atjaunoti un nezaudētu savu aktualitāti (precizitātes princips).

5. Personas datu apstrādei tiek izmantotas tādas metodes, kas nodrošina Personas datu pienācīgu drošību, nepieļautu nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī izslēgtu jebkādu datu nozaudēšanas vai nepamatotas iznīcināšnas iespēju (konfidencialitātes un integritātes princips).

6. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanas nolūkiem un ne ilgāk, kā ir noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 par “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību” (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips).

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Zobārstniecības klīnika Elsia pieprasa, ievāc un apstrādā tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami, lai varētu sniegt pakalpojumus saviem Pacientiem, kā arī tādus, kuru apstrādes mērķus mūsu Pacienti uzskata par pieņemamiem un skaidri sniedz savu piekrišanu to apstrādei.

Dati, kuri ir nepieciešami, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus saviem Pacientiem:

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Personiskā informācija:

 • Vārds, uzvārds

 • Personas kods

 • Deklarētā dzīvesvieta

 • Medicīniskā informācija, veselības dati

 • Ārstējošais ģimenes ārsts (gadījumiem, ja speciālistam nepieciešams sazināties ar ģimenes ārstu)

Pilnvērtīga pakalpojuma nodrošināšana, ārstniecības procesa nodrošināšana, pacientu identificēšana, uzskaites veikšana, parādsaistību nokārtošana.

Kontaktinformācija:

 • Tālruņa numurs

 • E-pasta adrese

Saziņai un informēšanai (tikai ar skaidru Pacienta piekrišanu)

 • Lai sniegtu informāciju, kas attiecās uz konkrētā pacienta vizīti, atgādinātu par pierakstu, nepieciešamības gadījumā mainītu vizītes laiku;

 • informētu par zobārstniecības klīnikas īpašajiem piedāvājumiem, atlaidēm.

Pacientu tiesības

1. Piekļūt saviem personas datiem un to apstrādes vēsturei tik tālu, cik tas neskar citas fiziskas personas datus.

2. Pacientam ir tiesības labot savus personas datus, ja ir konstatēts, ka informācija, kas nonākusi zobārstniecības klīnikas Elsia rīcībā, ir nekorekta vai nav aktuāla.

3. Pacientam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu attiecība uz datu apstrādi.

4. Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz to, kādiem nolūkiem zobārstniecības klīnika Elsia izmanto viņa sniegto kontaktinformāciju.

5. Pacientam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz zobārstniecības klīnikas Elsia likumīgajām interesēm, tomēr, ja mums būs pārliecinoši un argumentēti iemesli turpināt konkrētās personas datu apstrādi, zobārstniecības klīnika Elsia turpinās apstrādāt Pacienta datus pat tad, ja Pacients būs iebildis pret to. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Pacients var nosūtīt savu iesniegumu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi info@cerec.lv vai iesniegt to klātienē zobārstneicības klīnikas Elsia telpās Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā, Rīgā, LV- 1011.

6. Pacientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu, taču tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa zobārsntniecības klīnikai Elsia glabāt pacienta datus. Lai īstenotu šīs tiesības, Pacients var nosūtīt savu iesniegumu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi info@cerec.lv vai iesniegt to klātienē zobārstniecības klīnikas Elsia telpās Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā, Rīgā, LV- 1011.

7. Noteiktos gadījumos Pacientam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Taču ir jāņem vērā, ka šī pieprasījuma realizācijas gadījumā var tik ietekmēta Pacienta iespējas saņemt zobārstneicības klīnikas Elsia pakalpojumus. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstvieda iesniegumu klātienē, zobārstniecības klīnikas Elsia telpās Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā, Rīgā, LV- 1011.

8. Pacientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus citam datu pārzinim. Šīs tiesības attiecās tikai uz tiem datiem, ko Pacients ir iesniedzis mums, pamatojoties uz savu apzinātu ārstēšanas piekrišanu, kā arī tad, ja apstrāde tiek veikta automatizēti. Lai realizētu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu klātienē, zobārstniecības klīnikas Elsia telpās Lāčplēša iela 41, 4.stāvā, Rīgā, LV- 1011.

Kam tiek nodoti pacientu personas dati?

Pacientu personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām zobārstniecības klīnika Elsia ir noslēgusi līgumu. Dati tiek nodoti tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai zobārstniecības klīnika Elsia varētu nodrošināt atbilstošus pakalpojumus, Pacienta personas dati tiek nodoti šādām trešajām personām:

 • Nacionālā veselības dienesta vienotās veselības nozares eletroniskās informācijas sistēmai eveseliba.gov.lv (līguma Nr. 10-5687-2017);

 • Apdrošināšanas kompānijām, lai sastādītu izrakstu apdrošināšanai;

 • Likumā noteiktajai ikgadējai statistikas nodošanai, oficiālās statistikas programmai, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 ( 2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (Dokuments attiecas uz EEZ): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008R1338;

Nepieciešamības gadījumā, Pacienta personas datus nododam arī:

 • parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam SIA Creditreform Latvijā, gadījumā, ja netiek pildīti rēķinu apmaksas nosacījumi, par kuriem Pacients tiek informēts pirms tiek parakstīts rēķins par naudas izmaksu, kas attiecināma uz konkrēto sniegto pakalpojumu (vadoties pēc Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma un Latvijas Republikas Civillikuma 2289.panta nosacījumiem);

 • tiesībsargājošām iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

 • valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

Zobārstniecības klīnika Elsia apņemas rūpīgi glabāt un apstrādāt savu pacientu datus un sensitīvo informāciju, kas saistās ar Pacienta slimības vēsturi, medicīnisko informāciju un veselības datiem. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties pa augstāk minēto kontaktinformāciju vai ierodoties klātienē.

Форма записи на приёмPierakstīšanās forma